Wellicht een lagere transitievergoeding?

Het is u vast niet ontgaan: vanaf 1 juli 2015 vervangt de transitievergoeding de huidige ontslagvergoeding. Op die datum treedt het nieuwe ontslagrecht uit de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking. Tot 2020 geldt er een overgangsregeling, als u vanwege financiële redenen een werknemer ontslaat.

Bent u een kleine werkgever (minder dan 25 werknemers) en ontslaat u vanwege financiële omstandigheden noodgedwongen een werknemer? Dan hoeft u wellicht minder of zelfs geen transitievergoeding te betalen. Dankzij een overgangsregeling tot 1 januari 2020, telt de arbeidsperiode van uw werknemer vóór 1 mei 2013 (onder voorwaarden) niet mee voor de transitievergoeding.

Drie toetsingscriteria

Voor deze overgangsregeling gelden drie belangrijke toetsingscriteria:

  1. Het nettoresultaat van uw onderneming was negatief in de drie boekjaren vóór het jaar waarin het arbeidscontract eindigt (of door u niet wordt voortgezet).
  2. Er is sprake van een negatief eigen vermogen.
  3. De waarde van de vlottende activa is aan het einde van het boekjaar vóór het jaar van beëindigen (of niet voortzetten) van het arbeidscontract, kleiner dan de kortlopende schulden. Dit zijn schulden met een resterende looptijd van maximaal één jaar.

Om in aanmerking te komen voor een lagere transitievergoeding moet u kunnen aantonen dat u aan bovenstaande criteria voldoet. Zowel u als uw werknemer kunnen aan het UWV vragen om dit te beoordelen.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de transitievergoeding? Neem contact op met uw adviseur